GN Division   E. Development Officer Name Telephone Number
Denipitiya Central    Mrs.D.H.J.P.Madusha Chamali     077-1774385
Denipitiya West    Mr.H.M. Lahiru    071-5484143
Denipitiya East    Mr.H.G.K.D.Kumara    071-7716994
Palalla    Mr.H.H.N.Chamara     077-5965899
Kapuwatta    Mr.R.P.B.Arachchi     071-3418412
Maduragoda    Mrs.H.W.Y.Dilrukshi     077-5341554
Munamalpa    Mrs. K.G.Dulani     077-4228869
Uruvitiya    Mrs.K.T.C.Priyadarshani     071-0402676
Meeruppa    Mrs.A.V.Paranavithana    077-2984235
Jayawikkramapura    Mrs.N.A.Nilmini Thusharika  070-2567887
Watagedaramulla    Mrs.G.W.N.Harshani     076-1883358
Warakapitiya East    Mr. P.G.S.Palitha   077-9700030
Warakapitiya North    Mr.J.N.P.Pushrakumara     071-8407830
Warakapitiya South    Mrs.W.Lanaka Jeewani    076-5648050
Udukawa North    Mrs.N.N.Samarakoon     071-1241341
Udukawa South    Mrs.C.M.Samarakoon     071-0403088
Hallala    Mrs.S.A.N.J.Siriwardana     076-7553752
Welipitiya    Mrs.L.S.Paranavithana     077-5454834
Niwithiwelbokka    Mr.T.Ranawaka     071-9763234
Borala    Mrs.A.V.A.Piyathilaka    077-4819419
Beralaliya    Mrs.N.S.A.Gunarathna     077-3585108
Jamburagoda West    Miss.H.A.Chandima    071-3421460
Jamburagoda East    Mrs.W.M.M.T.Weerasinghe   076-6585530  
Penatiyana East    Mrs.J.K.J.Kumari    071-1714109
Panatiyana West   Mrs. S.A.Kodithuwakku    077-4819419
Wahala kananke north    Mrs.J.K.A.Shyamale Sarojani     077-1926961
Wahala kananke South    Mrs.P.S.Dahanayaka     071-3107030
Puhulahena    Mrs.D.Ranawaka     077-9538280
Poramba kananke North    Mrs.K.H.I.Priyangani     077-0626586 
Poramba kananke South    Mr.M.A.J.S.Kumara    071-5485434
Padile Kokmaduwa    Mrs.U.K.A.M.Jayawardana    077-5824296
Kokmaduwa North    Mrs.Y.N.Disanayaka     071-9410652
Wellana    Mrs.B.H.Nilanthi Jayaweera     078-8194242
Bathalahena    Mrs.B.P.N.Lakamali     077-5570260
Ibbwala    Mrs.K.N.Eranga Lakamali     077-4143501
Wilegoda    Mr.G.J.Chandraweera     071-8681825
Nalawana    Mrs.N.Mapalagamage    077-2321869
Sahabandu Kokmaduwa    N.S.Gunawardana  071-5836651

News & Events

05
Sep2018
News & Events

News & Events

The Divisional meeting will be held on...

Scroll To Top